080-358-6800
 gyc.group.ac@gmail.com
       สำนักงานบัญชี จี.วาย.ซี รับตรวจสอบบัญชีรับรองงบการเงินประจำปีและรับปิดงบการเงินย้อนหลังโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA) ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตราฐานการสอบบัญชีตามที่กฏหมายกำหนดไว้หรือตามประกาศของสภาวิชาชีพ

• รับตรวจสอบบัญชี ธุรกิจประเภทซื้อมาขายไป
• รับตรวจสอบบัญชี ธุรกิจประเภทบริการ
• รับตรวจสอบบัญชี ธุรกิจประเภทรับเหมาก่อสร้าง
• รับตรวจสอบบัญชี ธุรกิจประเภทโรงงานอุตสหกรรม
• รับตรวจสอบบัญชี ธุรกิจประเภทโรงเรียน
• รับตรวจสอบบัญชี ธุรกิจประเภทนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
• รับตรวจสอบบัญชี ธุรกิจประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน(BOI)

ทีมงานของ สำนักงานบัญชี จี.วาย.ซี.กรุ๊ป

มีความเชี่ยวชาญและชำนาญงานด้านการทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีโดยตรง เนื่องจากทีมงานของเรามีประสบการณ์การรับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีกับบริษัทที่มีธุรกิจขนาดเล็กจนไปถึงบริษัทที่มีธุรกิจขนาดใหญ่มาอย่างยาวนาน และได้มีการพัฒนาข้อกฏหมายองค์ความรู้ของการจัดทำบัญชีการตรวจสอบบัญชีอยู่ตลอดเวลา ได้มีการปรับตัวให้เท่าทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทำบัญชีการตรวจสอบบัญชีอยู่เสมอ จึงทำให้ทีมงานเรามีความชำนาญและเป็นนักบัญชีสมัยใหม่

กฏหมายบังคับต้องมีการรับรองงบการเงิน

บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด (นิติบุคคล) มีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชี และ จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินในแต่ละรอบระยะบัญชี และงบการเงินนั้นต้องได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเซ็นต์ชื่อรับรองงบการเงินและนำยื่นให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด  (ไม่ว่านิติบุคคลนั้นจะดำเนินกิจการหรือไม่ก็ตาม ก็ต้องจัดทำงบการเงิน)
 
 
ขอบเขตงานตรวจสอบบัญชีที่ท่านจะได้รับมีดังนี้

     1. บริการตรวจสอบบัญชี/รับปิดงบการเงิน ด้วยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต(CPA) ตามที่กฏหมายกำหนด โดยปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการทำบัญชีที่รับรองเช่น วิธีการทดสอบรายการบัญชีระบบควบคุมภายใน               และการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน พิจารณาความเหมาะสมในหลักการบัญชีที่กิจการใช้ รวมถึงประมาณการใน           รายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ

     2. นำเสนอรายงานต่อผู้บริหารในข้อผิดพลาดทางบัญชีอาทิเช่น ความบกพร่องในการควบคุมภานใน
         ความเหมาะสมของระบบบัญชีที่ใช้ เสนอแนะการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ การทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ สาระ
         สำคัญต่างๆที่กระทบกับผลการดำเนินในกิจการ

     3. การตรวจสอบบัญชีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นได้ว่างบการเงินแสดงฐานะผลการดำเนินงาน
         ได้ถูกต้องตามนโยบายการบัญชีที่รับรองหรือไม่เพียงใด หากมีการเสนอรายงานเป็นอย่างอื่น สำนักงานจะ
         เรียนปรึกษาและชี้แจงถึงเหตุผลข้อเท็จจริงการนำเสนอรายงานการตรวจสอบบัญชี

     4. บริการยื่นงบการเงินได้แก่ สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5) , สบช3 นำส่งต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการจัด
         เตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน , ยื่นโดยระบบ E-Filing  ของกระทรวงพาณิชย์ (DBD)


อัตราค่าบริการรับตรวจสอบบัญชี

อัตราค่าบริการรับตรวจสอบบัญชีขึ้นอยู่กับความยากง่ายและความซับซ้อนของประเภทธุรกิจและจำนวนเอกสารในการตรวจสอบและระยะเวลาในการเข้าตรวจสอบบัญชีในการทำงานเป็นหลัก
remark

Copyright © 2017-2018  GYCACCOUNTING.COM  All rights reserved. รับจัดทำบัญชี, รับทำบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, ปิดงบการเงิน

สำนักงานบัญชี จี.วาย.ซี รับจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี
รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน รับจดทะเบียนบริษัทธุรกิจทุกชนิด

36 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 8 อ.ธัญบุรี ต.ประาธิปัตย์ จ.ปทุมธานี


ติดต่อเรา

gyc.group.ac@gmail.com
080-358-6800

Follow
.
 
เว็บสำเร็จรูป
×