UCGSVJZGFqZcZissV5eI1kgD9nWlpj7In1jPAZWfmUA
G.Y.C ACCOUNTING
สำนักงานบัญชี จี.วาย.ซี
 
 
Email: gyc.group.ac@gmail.com Tel: 080-358-6800

 
บริการเกี่ยวกับเรา 
 ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
 บทความ
Line ID: @gycac

บริการรับจดทะเบียนธุรกิจทุกชนิด

      รับจดทะเบียนบริษัท ,ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทะเบียนร้านค้า ,เปลื่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ หรือแก้ไข เพิ่มเติม ทะเบียนธุรกิจ , จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, จดทะเบียนเลิกกิจการ และชำระบัญชี

     สำนักงานมีบริการ จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชี และภาษีอากร และการวางแผนงานธุรกิจ ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรืออื่นๆ    เพื่อให้ลูกค้า มีความรู้ ความเข้าใจและมั่นใจในการจดจัดตั้งธุระกิจ ในรูปแบบต่างๆ  โดยไม่คิดค่าบริการในการให้คำแนะนำ


 

อัตราค่าบริการ

 รายละเอีย​ด


ราคา (บาท)          

1. จดทะเบียนบริษัท (รวมค่าธรรมเนียม ทุน 1 ล้านแรก)
    ทุนล้านต่อไปคิดเพิ่มเติมตามค่าธรรมเนียมปกติของ
    ราชการ(ฟรีตรายาง 1 อัน)

15,000


2. จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด (ฟรี ตรายาง 1 อัน)

4,000 - 5,000

3. จดทะเบียนพาณิชย์ ร้านค้า คณะบุคคล ,ห้างหุ้นส่วนสามัญ

3,000

4. ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและจดทะเบียนภาษีมูลค่า
    เพิ่มที่กรมสรรพากร

3,000

5. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่อยู่ กรรมการเข้า-ออก
    เปลี่ยนอำนาจกรรมการวัตถุประสงค์ รายชื่อผู้ถือหุ้น

5,000

6. จดทะเบียนเพิ่มทุน - ลดทุน

5,000 - 6,000

7. จดทะเบียนเลิกบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมชำระบัญชี

18,000


Copyright © 2017-2022   gycaccounting.com   All rights reserved.

36 ซ.รังสิต-ปทุมธานี8 อ.ธัญบุรี ต.ประชาธิปัตย์ จ.ปทุมธานี
ติดต่อเรา
.
gyc.group.ac@gmail.com
080-358-6800
Line:รับทำบัญชี, รับตรวจสอบบัญชี, รับจดทะเบียนบริษัท, รับปิดงบการเงิน ที่ปรึกษาบัญชี ภาษีอากร วางระบบบัญชี
 
เว็บสำเร็จรูป
×