080-358-6800
 gyc.group.ac@gmail.com
 
     เพื่อลดภาระความเสี่ยงจากการถูกตรวจสอบและภาษีต่างๆที่อาจตามมา การจัดทำบัญชีที่ถูกต้องได้มาตรฐานจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง จี.วาย.ซี.กรุ๊ป มีทีมงานให้บริการท่านที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้จัดทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฏหมายกับกระทรวงพาณิชย์ เราขอเสนอบริการรับทำบัญชีครบวงจรเพื่อที่ผู้ประกอบการจะได้ไม่ต้องยุ่งยากกับภาระต่างๆทางบัญชีภาษีอีกต่อไป และทางเรายังมีบริการรับทำบัญชีปิดงบการเงินย้อนหลังเพื่อให้ธุรกิจที่ประสบปัญหาทางด้านการบัญชีในรอบปีก่อนๆ สามารถจัดทำบัญชีและปิดงบการเงินประจำปีส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ เรารับทำบัญชีทุกสถานที่ในกรุงเทพและปริมณฑลเช่น จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรประการ จังหวัดที่ใก้ลเคียงและที่อื่นๆ เรามีแมซเซ็นเจอร์ไปรับเอกสารการรับทำบัญชี ไม่ว่าท่านจะอยู่ใก้ลหรือไกลเราสามารถไปรับเอกสารบัญชีได้ทุกที โดยที่ท่านไม่ต้องกังวลเรื่องระยะทาง


ขอบเขตบริการรับจัดทำบัญชี

     1. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านบัญชี-ภาษีและระบบการจัดเก็บเอกสารที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี

     2. ขึ้นทะเบียนรับรองเป็นผู้ทำบัญชีของท่านตามข้อกฏหมายกำหนด

     3. จัดทำสมุดบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท รวมถึงรายงานทางบัญชีต่างๆอย่างครบถ้วน และถูกต้อง ตามมาตรฐานการบัญชีและยึดแนวปฎิบัติใหเสอดคล้องกับข้อกำหนดของกรมสรรพากร

     4. บัญทึกบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีที่กรมสรรพากรยอมรับ

     5. คำนวณและจัดเตรียมแบบภาษีอากรที่ต้องนำยื่นต่อกรมสรรพากรในแต่ละเดือน พร้อมนำยื่นต่อกรมสรรพากรอาทิเช่น  รายงานภาษีซื้อ - ขาย, ภ.พ.30, ภ.ง.ด. 1, 3, 53 ,ภ.ธ.40 และอื่นๆ
       
     6. จัดทำแบบงบประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีครึ่งปี(ภ.ง.ด.51) พร้อมนำยื่นแบบต่อกรมสรรพากร

     7. จัดทำแบบการภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีสิ้นปี(ภ.ง.ด.50)พร้อมนำยื่นแบบต่อกรมสรรพากร

     8. จัดทำบัญชีและปิดงบการเงิน ประจำปี ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

     9. ปิดงบการเงินรายปี และทำรายงานทางการเงินเพื่อนำส่งให้ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ตรวจสอบเพื่อรับรองความถูกต้องของงบการเงินที่จัดทำ พร้อมจัดทำข้อมูลประกอบงบการเงินอย่างครบถ้วน เพียงพอต่อการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และ กรมสรรพากร 
 
    10. จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรับรองงบการเงินของกิจการใน อัตราค่าบริการที่เหมาะสม
 
    11. หากมีกรณีที่กรมสรรพากรต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมทางบัญชี ทางเรามีบริการเข้าพบและให้คำชี้แจงต่อกรม
          สรรพากร

อัตราค่าบริการรับทำบัญชีรายเดือน

Package

จำนวนเอกสาร

อัตราค่าบริการ

A

0 - 20      รายการ

3,000

B

20 - 50     รายการ

4,000

C

50 - 100   รายการ

5,500

D

100 - 150 รายการ

6,500


150 ขึ้นไป รายการ

ตามตกลง


อัตราค่าบริการรับทำบัญชีรายปี

Package

จำนวนเอกสาร

อัตราค่าบริการ

A

50       รายการ

7,000

B

100      รายการ

10,000

C

150      รายการ

14,000

D

200      รายการ

20,000สำนักงานบัญชี จี.วาย.ซี มุ่งเน้นเสริมสร้างระบบการบันทึกบัญชีของลูกค้าให้ถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ สามารถให้ข้อมูลที่ตรวจสอบได้ทุกเมื่อ รวมถึงบริการให้คำปรึกษาชี้แจงประเด็น/ปัญหาต่างๆทางด้านบัญชีและภาษีอากร โดยผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีโดยตรง
remark 

Copyright © 2017-2018  GYCACCOUNTING.COM  All rights reserved. รับจัดทำบัญชี, รับทำบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, ปิดงบการเงิน

สำนักงานบัญชี จี.วาย.ซี รับจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี
รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน รับจดทะเบียนบริษัทธุรกิจทุกชนิด

36 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 8 อ.ธัญบุรี ต.ประาธิปัตย์ จ.ปทุมธานี


ติดต่อเรา

gyc.group.ac@gmail.com
080-358-6800

Follow
.
 
เว็บสำเร็จรูป
×