080-358-6800
 gyc.group.ac@gmail.com
 บริการรับวางระบบบัญชีและเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ

   ทางสำนักงานบัญชี จี.วาย.ซี ได้สัมผัสและเข้าถึงธุรกิจทุกประเภทกิจการตลอดระยะเวลามามากกว่า30ปี จึงทำให้เราสะสมประสบการณ์และเรียนรู้ปัญหาต่างๆในแต่ละประเภทของกิจการที่จะเจอ เราจึงมีบริการรับวางระบบบัญชีและเป็นที่ปรึกษาบัญชีทางธุรกิจให้แก่ท่านได้ เพื่อลดปัญหาการทำงานที่ซ้ำซ้อนและสร้างระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

• รับวางระบบบัญชี ธุรกิจประเภทซื้อมาขายไป

รับวางระบบบัญชี ธุรกิจประเภทบริการ

รับวางระบบบัญชี ธุรกิจประเภทรับเหมาก่อสร้าง

รับวางระบบบัญชี ธุรกิจประเภทโรงงานอุตสหกรรม

• รับวางระบบบัญชี ธุรกิจประเภทโรงเรียน

• รับวางระบบบัญชี ธุรกิจประเภทนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

• รับวางระบบบัญชี ธุรกิจประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน(BOI)

• เป็นที่ปรึกษาธุรกิจและการวางแผนควบคุมทางธุรกิจ

• การให้คำปรึกษาด้านภาษีอากรและวางแผนภาษี


remark

Copyright © 2017-2018  GYCACCOUNTING.COM  All rights reserved. รับจัดทำบัญชี, รับทำบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, ปิดงบการเงิน

สำนักงานบัญชี จี.วาย.ซี รับจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี
รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน รับจดทะเบียนบริษัทธุรกิจทุกชนิด

36 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 8 อ.ธัญบุรี ต.ประาธิปัตย์ จ.ปทุมธานี


ติดต่อเรา

gyc.group.ac@gmail.com
080-358-6800

Follow
.
 
เว็บสำเร็จรูป
×