UCGSVJZGFqZcZissV5eI1kgD9nWlpj7In1jPAZWfmUA
G.Y.C ACCOUNTING
สำนักงานบัญชี จี.วาย.ซี
 
 
Email: gyc.group.ac@gmail.com Tel: 080-358-6800

 
บริการเกี่ยวกับเรา 
 ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
 บทความ
Line ID: @gycac
สรรพากรประกาศกระตุ้นเศรษฐกิจเดินเครื่องลดหย่อนเครื่องจักรใหม่ 2.5 เท่า

สรรพากรเตรียมออกกฎหมายสนองมาตรการการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการลงทุน ในประเทศปี 2563 หลังจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีฯ ที่กระทรวงการคลังเสนอ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ผู้ประกอบการน ารายจ่ายลงทุนในเครื่องจักรมาหักภาษีได้มากถึง 2.5 เท่า นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เผยถึงสาระส าคัญของมาตรการภาษี เพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศว่า กำหนดให้ บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถหักรายจ่ายจากการลงทุนในเครื่องจักร ในการคำนวณกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้เป็นจำนวน 2.5 เท่า โดยแยกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 จำนวน 1.5 เท่า (ของรายจ่ายตามจ านวนที่จ่ายจริง) เป็นการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และส่วนที่ 2 จำนวน 1 เท่า เป็นการ หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรณีที่เป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการให้เช่า แบบลีสซิ่ง และลงทุนในเครื่องจักร เพื่อให้เช่าเครื่องจักรนั้นแบบลีสซิ่ง) โดยผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิประโยชน์นี้ ในกรณีที่ได้ลงทุนซื้อเครื่องจักรภายในวันที่ 1 มกราคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น และ เครื่องจักรมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกอบดังต่อไปนี้ 1. ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน . หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาได้และอยู่ในสภาพพร้อมใช้การได้ภายใน 31 ธันวาคม 2563 . อยู่ในราชอาณาจักร . ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในประมวลรัษฎากร ฉบับอื่น จากการออกมาตรการดังกล่าว คาดว่าจะเป็นการช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุนเพิ่ม ในภาคเอกชนกว่า 110,000 ล้านบาท อีกทั้งยังช่วยให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ตามไปด้วย 

 
Copyright © 2017-2022   gycaccounting.com   All rights reserved.

36 ซ.รังสิต-ปทุมธานี8 อ.ธัญบุรี ต.ประชาธิปัตย์ จ.ปทุมธานี
ติดต่อเรา
.
gyc.group.ac@gmail.com
080-358-6800
Line:รับทำบัญชี, รับตรวจสอบบัญชี, รับจดทะเบียนบริษัท, รับปิดงบการเงิน ที่ปรึกษาบัญชี ภาษีอากร วางระบบบัญชี
 
เว็บสำเร็จรูป
×